Všetko o Vareche

Podmienky a pravidlá


Podmienky a pravidlá používania internetového portálu Varecha.sk
(Verzia 3)


Tieto podmienky sú platné od 25. mája 2018


1. Prevádzkovateľom internetového servera Varecha.sk dostupného na doménach www.varecha.sk, varecha.pravda.sk a napady.pravda.sk (ďalej tiež ako „Varecha.sk“) je spoločnosť OUR MEDIA SR a.s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51 267 055, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6703/B (ďalej len "prevádzkovateľ"). Kontaktné údaje na prevádzkovateľa sú: varecha@ourmedia.sk, info@varecha.sk a ďalšie bližšie kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uverejnené aj na stránke varecha.pravda.sk/info/kontakty. Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na serveri Varecha.sk je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom. Používateľom internetového servera Varecha.sk je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na vyššie spomínané domény projektu Varecha.sk prostredníctvom verejnej siete a využíva služby poskytované Prevádzkovateľom (ďalej len „Používateľ“).

2. Využívaním webovej stránky Varecha.sk prevádzkovanej Prevádzkovateľom Používateľ súhlasí s týmito Podmienkami. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, prípadne s Osobitnými podmienkami pre jednotlivé časti služieb Varecha.sk, nie sú oprávnení využívať služby poskytované Prevádzkovateľom, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky. Podmienkou využívania niektorých časti služieb Varecha.sk je registrácia. Informovaný súhlas s týmito podmienkami používania je neoddeliteľnou súčasťou registrácie.
Po vykonaní registrácie, ktorá si vyžaduje vytvorenie prezývky, ktorá je kombináciou písmen a číslic a nemusí obsahovať reálne meno používateľa a zadaní funkčnej e-mailovej adresy, pre potreby obnovenia hesla v prípade jeho zabudnutia, sa návštevník stáva registrovaným používateľom (ďalej len "Používateľ"). Zaregistrovať sa môžu len používatelia vo veku 16 rokov a viac.
Používateľ môže vo svojom profile na Varecha.sk o sebe dobrovoľne zverejniť ďalšie údaje, prevádzkovateľ spracuje poskytnuté osobné údaje Používateľa za účelom poskytovania služieb Používateľovi. Údaje o Používateľovi použije Prevádzkovateľ výlučne v medziach a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) a týchto Podmienok. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré si Používateľ zadal sám pri registrácii, a to v rozsahu uvedenom v registračnom formulári. Emailová adresa poskytnutá používateľom pri registrácii ani žiadny iný osobný údaj nebude zverejnený. Prevádzkovateľ túto emailovú adresu používa výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a nepokytuje ju iným stranám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie najmä zaslanie potvrdzujúcej správy po registrácii, ďalej zasielanie používateľom vyžiadaných správ, a vo frekvencii maximálne 1-krát za mesiac tiež zasielanie nevyžiadaných správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby.
Používateľ si môže zapnúť zasielanie častejších vyžiadaných správ s personalizovanými notifikáciami o nových komentároch pod svojimi receptami, či reakciách na svoje komentáre, či nové recepty alebo iný obsah od iných Používateľov, ku odberu, ktorých sa prihlási. Súhlas so spracovaním e-mailovej adresy pre notifikácie a odber personalizovaných notifikácií môže byť zapnutý resp. vypnutý v profile. Používanie služieb Varecha.sk nevyžaduje zasielanie notifikácií a nie sú súčasť registrácie, môžu byť aktivované zvlášť.
Používateľ si môže zapnúť zasielanie newsletteru s novými receptami napríklad denného súhrnu. Súhlas so spracovaním e-mailovej adresy pre newsletter (e-mailový časopis s novinkami) a odber newsletteru môže byť zapnutý v profile a vypnutý kliknutím na odhlásenie na konci ľubovoľného doručeného e-mailového newsletteru. Používanie služieb Varecha.sk nevyžaduje zasielanie newsletteru a nie je súčasť registrácie, môže byť aktivovaný zvlášť. Newsletter je možné aktivovať nezávisle na existencií registrácie Používateľa.

3. Používateľ je povinný chrániť prihlasovacie údaje k službám na Varecha.sk a vykonať úkony potrebné na ochranu pred stratou alebo zneužitím. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané na Varecha.sk pod jeho prihlasovacím menom a je povinný Prevádzkovateľa kontaktovať vždy bez zbytočného odkladu v prípade zistenia zneužitia týchto údajov registrovaného Používateľa treťou osobou.

4. Varecha.sk automaticky zhromažďuje niektoré osobné údaje pri návšteve stránky Používateľom alebo akýmkoľvek návštevnikom. Jedná sa o technické údaje ako IP adresa, ktorou pristupuje váš počítač alebo mobilné zariadenie k internetu, údaje o prehliadači, zariadení, nastavenia prehliadača, operačný systém a platformu, značku zariadenia a podobne, s tým že tieto údaje môžu byť spracovávané aj externými súbormi cookies. Viac informácií na stránke https://varecha.pravda.sk/info/cookies/.

5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky Varecha.sk. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním Varecha.sk je vylúčené. Služby Prevádzkovateľa sú zo strany Používateľov využívané na vlastné nebezpečenstvo, čo Používatelia berú na vedomie.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do Varecha.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

7. Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach Varecha.sk reklamu. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený spoplatniť niektoré služby Varecha.sk, nikdy však nie so spätnou účinnosťou. V prípade poskytovania spoplatnenej služby bude používateľ vopred oboznámený s jej cenou a ďalšími podmienkami.

8. V prípade, ak Používateľom budú Prevádzkovateľovi poskytnuté osobné údaje, Prevádzkovateľ spracuje osobné údaje Používateľa za účelom poskytovania Služieb Používateľovi. Údaje o Používateľovi použije Prevádzkovateľ výlučne v medziach a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) a týchto Podmienok. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré si Používateľ zadal sám pri registrácii, a to v rozsahu uvedenom v registračnom formulári. Emailová adresa poskytnutá používateľom pri registrácii ani žiadny iný osobný údaj nebude zverejnený. Prevádzkovateľ túto emailovú adresu používa výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a nepokytuje ju iným stranám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie najmä zaslanie potvrdzujúcej správy po registrácii, ďalej zasielanie používateľom vyžiadaných správ, a vo frekvencii maximálne 1-krát za mesiac tiež zasielanie nevyžiadaných správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby. Prevádzkovateľ je v súlade s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách oprávnený používať kontaktné informácie Používateľa, ktoré získal pri poskytovaní Služieb za účelom šírenia elektronickej pošty pri propagácii vlastných podobných produktov a služieb. Súčasťou vyžiadaných aj nevyžiadaných správ môžu byť krátke reklamné informácie tretích strán. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov o Poskytovateľovi, uverejnených na varecha.sk, ktoré Používateľ sám uverejní a stanú sa teda verejne prístupnými na základe jeho vedomého konania alebo opomenutia. Používateľ má právo požadovať prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z. z.. S požiadavkami ochrany osobných údajov kontaktujte podľa zákona stanovanú zodpovednú osobu Ing. Petera Šonkola na e-mailovej adrese dpo@ourmedia.sk

9. Používateľ môže po registrácii využívať služby Varecha.sk vrátane uverejňovania textu, fotografií, obrázkov a ďalšieho obsahu (ďalej len "obsah"), ktoré nie sú rozpore so zákonmi SR a podmienkami poskytovania služby. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom Varecha.sk zverejní alebo umiestni na Varecha.sk. Používateľ dobrovoľným zverejnením svojej fotografie, alebo iných osobných údajov vo svojom profile dáva súhlas s ich spracovaním. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní webovej stránky Varecha.sk sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi štátu, z ktorého si webovú stránku Varecha.sk prehliada a/alebo so všeobecnou morálkou. Používateľ je oprávnený na webovú stránku Varecha.sk pridať len také Príspevky – autorské diela, vo vzťahu ku ktorým je nositeľom autorského práva alebo má súhlas autora na použitie takéhoto autorského diela. Používateľ je oprávnený kedykoľvek bezplatne a bez predchádzajúceho oznámenia ukončiť používanie služieb Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľa, ani za spôsob akým služby využíva. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Používateľom alebo tretími osobami. V prípade uloženia sankcie Prevádzkovateľovi v dôsledku konania Používateľa alebo porušenia povinností Používateľa uvedených v týchto Podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

10. V prípade, ak Používateľ v súvislosti s využívaním služieb odovzdá Prevádzkovateľovi elektronicky, poštou či akýmkoľvek iným spôsobom svoje príspevky, návrhy, podnety, pripomienky, texty, fotografie, náčrty, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevok“), týmto súhlasí s použitím Príspevku Prevádzkovateľom za účelom propagácie vlastných produktov alebo služieb, na prevádzkovanie Varecha.sk alebo na propagovanie Varecha.sk, uverejením Príspevku v printových titulov vydávaných Prevádzkovateľom a ďalej súhlasí s použitím, zverejnením takéhoto Príspevku a to podľa potreby a úvahy Prevádzkovateľa. V prípade, ak je Príspevok autorským dielom v zmysle zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej tiež „Autorský zákon“ alebo „AZ“), udeľuje Poskytovateľ Prevádzkovateľovi dobrovoľne bezplatný, nevýhradný, ďalej prenositeľný, vecne, časovo a miestne neobmedzený súhlas na použitie Príspevkov minimálne v rozsahu podľa § 19 ods.4 AZ. Odovzdaním Príspevku Používateľom podľa predchádzajúcej vety však Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tento Príspevok alebo Príspevky akokoľvek použiť; je oprávnený použiť Príspevky aj v prípade, že Používateľ ukončí využívanie služby; a je oprávnený takto poskytnutý Príspevok kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z Varecha.sk.

11. Na Varecha.sk je povolené pridávať iba obsah súvisiaci s gastronómiou a výživou. Je zakázané pridávať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony, najmä Autorský zákon a Občiansky zákonník. Zakázané sú najmä urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či nábožentva, neplatená reklama, propagácia nelegálneho obsahu na iných serveroch, progácia násilia, krutého alebo neľudského zaobchádzania, propagácia politickej strany alebo hnutia, propagácia alkoholu, drog, liekov, tabakových výrobkov, poškodzovanie dobrého mena Prevádzkovateľa či spamovanie ostatných používateľov obsahom nesúvisiacim s ich aktivitami v rámci Varecha.sk. Zakázané je tiež zasahovanie do štruktúry a vzhľadu Varecha.sk iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený. Zakázané sú pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému Používateľovi a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť Varecha.sk.

12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z Varecha.sk obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám Varecha.sk tým Používateľom, ktorí porušili podmienky používania. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať registráciu Používateľa, ktorý sa na Varecha.sk neprihlásil dlhšie ako 12 mesiacov alebo porušuje podmienky alebo pravidlá používania webovej stránky varecha.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Používateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania Služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou alebo v dôsledku zrušenia registrácie Používateľa.

13. Používateľ súhlasí s tým, že sa môže automaticky stať účastníkom spotrebiteľských súťaží organizovaných prevádzkovateľom alebo jeho zmluvnými partnermi. Výhra v súťaži je spojená so zverejnením používateľského mena (prezývky) zadanej pri registrácii na Varecha.sk. Používateľ nie je povinný prijať výhru v súťaži a odovzdanie výhry nie je podmienené zverejnením osobných údajov (občianskeho mena, adresy, atd.) či fotografie z preberania výhry.

14. Orgánom kontroly poskytovania týmito Podmienkami upravených a s nimi súvisiacich služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská č. 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava.

15. Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke Varecha.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky kedykoľvek jednostranne meniť, inovovať alebo modifikovať ich a to aj bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu Používateľa. V prípade, ak Používateľ so zmenami Podmienok nesúhlasí je oprávnený zrušiť svoju registráciu alebo prestať používať služby Prevádzkovateľa. Ak Používateľ pokračuje v používaní služieb, má sa za to, že so zmenami Podmienok súhlasí.

V Bratislave, 25. mája 2018.VŠETKY PODMIENKY POUŽÍVANIA:
Podmienky používania - Verzia 1 (platné od 1.9.2009 do 23.5.2016)
Podmienky používania - Verzia 2 (platné od 23.5.2016 do 25.5.2018)
Podmienky používania - Verzia 3 (platné od 25.5.2018)