Desatoro GDPR na Varecha.sk

  1. Stránka Varecha.sk spracováva čo najmenej osobných údajov. iba tie, ktoré sú reálne potrebné.
  2. Na Varechu sa môžu zaregistrovať ľudia vo veku 16 rokov a viac. Európska únia povolila jednotlivým členským krajinám možnosť určiť si vekovú hranicu od 13 do 16 rokov. Slovenský parlament schválil dolnú hranicu na úrovni 16 rokov, čiže osoby mladšie ako 16 rokov sa nemôžu samé registrovať na túto stránku (a ani iné stránky na Slovensku).
  3. Varecha.sk vôbec nespracováva citlivé osobné údaje ako sú napríklad informácie o etnickom či rasovom pôvode, vierovyznanie, sexuálna orientácia či informácie o zdravotnom stave. Tieto informácie sú citlivé a mali by ste si ich chrániť.
  4. Na stránku pridávame jednoduchšie vysvetlenia, aby sme používateľom Varechy upozornili na použitie osobných údajov.
  5. Oobné údaje na Varecha.sk si môžete kedykoľvek zmeniť. K osobným údajom napríklad patrí aj e-mailová adresa.
  6. Pridali sme funkciu, cez ktorú si môžete stiahnúť všetky osobné údaje, ktorými o vašej osobe Varecha disponuje. Tým si môžete skontrolovať, aké údaje o vás spracovávame.
  7. Kedykoľvek môžete pozastaviť registráciu, prípadne odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov.
  8. Jednotlivé osobné údaje sa dajú spracovávať jednotlivo, napríklad môžete mať uložený e-mail na obnovu hesla (nutné na používanie Varechy), ale môžete odvolať súhlas so spracovaním e-mailu pre newslettery či notifikácie.
  9. Všetky operácie s osobnými údajmi (úprava, stiahnutie či vymazanie) budú automatické
  10. Naše vydavateľstvo má poverenú osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov.