Všetko o Vareche

Podmienky a pravidlá


Podmienky a pravidlá používania internetového portálu Varecha.sk
(Verzia 1)


Tieto podmienky boli platné od 1.9.2009 do 23.5.2016.
Pozrite si aktuálne podmienky používania tu


1. Prevádzkovateľom internetového servera Varecha.sk dostupného na doménach varecha.pravda.sk a www.varecha.sk je OUR MEDIA SR a.s., Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava (ďalej len "prevádzkovateľ"). Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na doméne Varecha.sk je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom.

2. Podmienkou využívania časti služieb Varecha.sk je registrácia. Informovaný súhlas s týmito podmienkami používania je neoddeliteľnou súčasťou registrácie. Po vykonaní registrácie, ktorá si vyžaduje vlastníctvo funkčnej e-mailovej adresy a poskytnutie niekoľkých informácií nespadajúcich do kategórie osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, sa návštevník stáva registrovaným používateľom (ďalej len "používateľ"). Registrovaný používateľ môže vo svojom profile na Varecha.sk o sebe dobrovoľne zverejniť ďalšie údaje.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky Varecha.sk. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním Varecha.sk je vylúčené.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do Varecha.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach Varecha.sk reklamu. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený spoplatniť niektoré služby Varecha.sk, nikdy však nie so spätnou účinnosťou. V prípade poskytovania spoplatnenej služby bude používateľ vopred oboznámený s jej cenou a ďalšími podmienkami.

6. Emailová adresa poskytnutá používateľom pri registrácii nebude zverejnená. Prevádzkovateľ túto emailovú adresu používa výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a nepokytuje ju iným stranám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie najmä zaslanie potvrdzujúcej správy po registrácii, ďalej zasielanie používateľom vyžiadaných správ, a vo frekvencii maximálne 1-krát za mesiac tiež zasielanie nevyžiadaných správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby. Súčasťou vyžiadaných aj nevyžiadaných správ môžu byť krátke reklamné informácie tretích strán.

7. Používateľ môže po registrácii využívať služby Varecha.sk vrátane uverejňovania textu, obrázkov a a ďalšieho obsahu (ďalej len "obsah"), ktoré nie sú rozpore so zákonmi SR a podmienkami poskytovania služby. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom Varecha.sk zverejní.

8. Obsah pridaný používateľom na Varecha.sk považuje prevádzkovateľ za vlastníctvo používateľa. Tento obsah bude prevádzkovateľ využívať len na tieto presne vymedzené účely:

  • prevádzkovanie Varecha.sk,
  • propagácia Varecha.sk,
  • uverejňovanie v rámci tlačených titulov vydávaných prevádzkovateľom, najmä v receptovej prílohe denníka Pravda.

Za využívanie používateľom pridaného obsahu vyššie uvedenými spôsobmi používateľovi od prevádzkovateľa neprináleží odmena. Ak chce prevádzkovateľ využiť obsah pridaný používateľom iným spôsobom, musí si od používateľa vyžiadať súhlas a dohodnúť sa s ním na podmienkach.

9. Na Varecha.sk je povolené pridávať iba obsah súvisiaci s gastronómiou a výživou. Je zakázané pridávať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony, najmä autorský zákon. Zakázané sú aj urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či nábožentva, neplatená reklama, propagácia nelegálneho obsahu na iných serveroch, poškodzovanie dobrého mena prevádzkovateľa či spamovanie ostatných používateľov obsahom nesúvisiacim s ich aktivitami v rámci Varecha.sk. Zakázané je tiež zasahovanie do štruktúry a vzhľadu Varecha.sk iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený. Zakázané sú pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému používateľovi a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť Varecha.sk.

10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z Varecha.sk obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám Varecha.sk tým používateľom, ktorí porušili podmienky používania. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať registráciu používateľa, ktorý sa na Varecha.sk neprihlásil dlhšie ako 12 mesiacov.

11. Registrovaný používateľ súhlasí s tým, že sa môže automaticky stať účastníkom spotrebiteľských súťaží organizovaných prevádzkovateľom alebo jeho zmluvnými partnermi. Výhra v súťaži je spojená so zverejnením používateľského mena (prezývky) zadanej pri registrácii na Varecha.sk. Používateľ nie je povinný prijať výhru v súťaži a odovzdanie výhry nie je podmienené zverejnením osobných údajov (občianskeho mena, adresy, atd.) či fotografie z preberania výhry.

V Bratislave, 1. októbra 2009.VŠETKY PODMIENKY POUŽÍVANIA:
Podmienky používania - Verzia 1 (platné od 1.9.2009 do 23.5.2016)
Podmienky používania - Verzia 2 (platné od 23.5.2016 do 25.5.2018)
Podmienky používania - Verzia 3 (platné od 25.5.2018)