Veľká fotografická súťaž

Pošlite fotografiu s naším mliekom:
S mliekom Maresi
okolo Slovenska

Logo Maresi
Varecha - marec 2024
 
 
Magazín Varecha Vám spolu s Maresi mliekom prináša v roku 2024 veľkú fotosúťaž. Varte a pečte s mliečkom Maresi, nezabudnite si svoju kulinársku tvorbu odfotiť a pridať fotografie do súťaže.


Dievča s mliekom

Ako prebieha súťaž?

1. Odfoťte, ako používate výrobky Maresi v kuchyni alebo, ako ich vonku či doma popíjate. Mlieko Maresi je vhodné do kávy, ale aj do pečenia, na varenie či k raňajkám s cereáliami.

2. Otvorte stránku www.varecha.sk/maresi
(už to máte práve otvorené :))

3. Vyplňte svoje údaje a pridajte fotografiu.


Ktoré Maresi výrobky sú zaradené do súťaže?

Maresi Original 500g
Maresi Original 500g
Maresi Original 250g
Maresi Original 250g
Maresi Light 250g
Maresi Light 250g

Aké výhry môžete vyhrať?

Spolu 555 výhier


Cenami zaradenými do spotrebiteľskej súťaže sú (spolu 555 cien):
• 3 x pobyt v hoteli Elizabeth v Trenčíne
• 12 x ročná spotreba mlieka Maresi + kávovar Tchibo
• 12 x predplatné mesačníka Varecha na rok
• 12 x balíček reklamných predmetov Varecha
• 36 x kuchárska kniha
• 240 x mesačník Varecha (rôzne vydanie)
• 240 x 2ks originálnych Maresi kalíškov na mlieko


Každý mesiac bude vyžrebovaných spolu 26 výhercov a to nasledovne:


Mesačné výhry:
• 1 x ročná spotreba Maresi mlieka + kávovar Tchibo
• 1 x predplatné mesačníka Varecha na rok
• 1 x balíček reklamných predmetov Varecha
• 3 x kuchárska kniha
• 20 x 2 ks originálny Maresi kalíšok na mlieko + mesačník Varecha (rôzne vydanie)

Raz za 4 mesiace:

Raz za 4 mesiace bude zo všetkých zúčastnených v danom časovom období vyžrebovaný 1 výherca, ktorý získa pobyt v hoteli Elizabeth.

Výhry

Súťažný formulár:

s tým, že moje osobné údaje budú spracované podľa bodu číslo 9 v texte Pravidlá a spotrebiteľskej súťaže, ktoré sú uvedené nižšie na tejto stránke.
so zaujímavými receptami a článkami z Varecha.sk. Odber môžete vypnúť alebo zmeniť kliknutím na linku na konci každého newsletteru.


Obrázok sa kopíruje na server. Nezatvárajte túto stránku, kým sa krúžky hýbu. Posielame totiž obrázok do Varechy, čím je väčší, tým dlhšie to bude trvať (pár sekúnd až minút) podľa rýchlosti vášho internetu...
Pravidlá a podmienky spotrebiteľskej súťaže1

1. Vyhlasovateľ, organizátor a prevádzkovateľ spotrebiteľskej súťaže

Spotrebiteľskú súťaž „S Mliekom Maresi okolo Slovenska“ (ďalej len „spotrebiteľská súťaž“) vyhlasuje, organizuje a prevádzkuje spoločnosť OUR MEDIA SR a. s. so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vl. číslo: 6703/B, IČO: 51 267 055 (ďalej len „organizátor“), ktorá je prevádzkovateľom webových stránok varecha.sk a vydavateľom mesačníka Varecha, kde je súťaž realizovaná.

Spotrebiteľská súťaž sa riadi a spravuje výlučne týmito pravidlami a podmienkami spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „Podmienky“).

Technickú realizáciu spotrebiteľskej súťaže a odovzdávanie výhier zabezpečuje OUR MEDIA SR v spolupráci s Partnerom súťaže: so spoločnosťou " CCL s.r.o. " so sídlom Sv. Cyrila a Metoda 2, 921 01 Piešťany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 13467/T, IČO: 36 249 165 (ďalej len „partner súťaže“).

Cieľom súťaže je marketingová podpora mesačníka Varecha a mlieka Maresi.

2. Podmienky účasti

Spotrebiteľskej súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 (osemnásť) rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

V prípade, že sa výhercom spotrebiteľskej súťaže stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti podľa Podmienok, výhra tejto osobe nebude odovzdaná. V prípade, že jej bola výhra odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

3. Trvanie spotrebiteľskej súťaže

Spotrebiteľská súťaž bude prebiehať v období od 18.1.2024 do 31.12.2024 na území Slovenskej republiky.

Na riadne zapojenie sa do spotrebiteľskej súťaže a získanie účasti v nej je potrebné v čase trvania spotrebiteľskej súťaže splniť všetky podmienky účasti uvedené v týchto Podmienkach.

Organizátor si vyhradzuje právo spotrebiteľskú súťaž ukončiť za podmienok stanovených zákonom a v prípade udalostí vis maior (odpadnutie účelu súťaže, nemožnosť plnenia predmetu súťaže, vyhlásenie konkurzu na majetok organizátora a pod.).

4. Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

Pre účasť v spotrebiteľskej súťaži si zákazník organizátora kúpi v akejkoľvek obchodnej sieti na Slovensku (Potraviny...) mlieko Maresi, ktoré použije v domácnosti pri varení, pečení, alebo dochutení a zhotoví fotodokumentáciu, na ktorej bude viditeľný nápoj alebo pokrm a mlieko Maresi (ďalej ako „fotka”), ako dôkazový materiál.

Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý zákazník organizátora, ktorý v čase trvania spotrebiteľskej súťaže splní nasledovné podmienky:

 • zaregistruje sa na webovej adrese https://varecha.pravda.sk/maresi/ prostredníctvom formuláru, v ktorom uvedie Meno, Priezvisko, Email, Ulica, Mesto, PSČ + prvý súhlas. Zákazník sa takýmto spôsobom môže zaregistrovať do súťaže viackrát (neobmedzene), vždy však musí použiť fotku z iného produktu, ktorý vytvoril s mliekom Maresi.
 • Splnením uvedených podmienok sa zákazník organizátora stane účastníkom spotrebiteľskej súťaže a postupuje do zlosovania o výhry.

  Každý zákazník organizátora sa môže zapojiť do spotrebiteľskej súťaže aj viackrát.

  5. Výhry spotrebiteľskej súťaže

  Cenami zaradenými do spotrebiteľskej súťaže sú (spolu 555 cien):

  • 480 x originálny Maresi kalíšok na mlieko (240 krát výhra, á 2 ks kalíškov Maresi)

  • 12 x ročná spotreba Maresi mlieka + kávovar Tchibo

  • 3 x pobyt v hoteli Elizabeth TN

  • 240 x mesačník Varecha (rôzne vydanie)

  • 12 x predplatné mesačníka Varecha na rok

  • 12 x balíček reklamných predmetov Varecha

  • 36 x kuchárska kniha

  Každý mesiac bude vyžrebovaných spolu 26 výhercov a to nasledovne:

  Mesačné výhry:

  • 1 x ročná spotreba Maresi mlieka + kávovar Tchibo

  • 1 x predplatné mesačníka Varecha na rok

  • 1 x balíček reklamných predmetov Varecha

  • 3 x kuchárska kniha

  • 20 x 2 ks originálny Maresi kalíšok na mlieko + Mesačník Varecha (rôzne vydanie)

  Raz za 4 mesiace bude zo všetkých zúčastnených v danom časovom období vyžrebovaný 1 výherca, ktorý získa pobyt v hoteli Elizabeth.

  Odovzdávanie cien zapojeným účastníkom bude uskutočnené nasledovne:

  Počas trvania súťaže Organizátor kontaktuje vyžrebovaných výhercov spotrebiteľskej súťaže, ktorí splnili Podmienky spotrebiteľskej súťaže a zaregistrovali sa počas obdobia trvania súťaže a boli vyžrebovaní podľa pravidiel súťaže. Účastníci budú kontaktovaní Organizátorom súťaže e-mailom, na základe čoho oznámia Organizátorovi svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa doručenia. Organizátor si vyhradzuje právo pred odovzdaním výhry požadovať od výhercu:

 • originál fotky, na základe ktorej sa v súlade s Podmienkami zapojil do spotrebiteľskej súťaže;
 • preukázanie totožnosti, teda či výherca je skutočne osobou, ktorá výhru vyhráva.
 • Výhry budú výhercom odovzdané Organizátorom v lehote do 30 dní odo dňa skontaktovania sa s výhercom a poskytnutia Organizátorovi zo strany výhercu požadovaných údajov.

  V prípade, ak nebude možné kontaktovať výhercu a/alebo sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi a/alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi prostredníctvom mailu ani do 14 dní odo dňa márneho pokusu kontaktovať alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry. Organizátor je v uvedenom prípade oprávnený odovzdať výhru ďalšiemu výhercovi v poradí.

  Každý účastník sa zúčastňuje spotrebiteľskej súťaže s poučením, keď v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka nie je možné vymáhať výhry súdnou cestou.

  Za výhru zaradenú do spotrebiteľskej súťaže nie je možné požadovať finančnú náhradu.

  Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

  6. Uplatnenie výhod pri špeciálnych akciách

  Počas obdobia trvania spotrebiteľskej súťaže môže organizátor vyhlásiť na území Slovenskej republiky súbežne aj iné spotrebiteľské súťaže/akcie pre zákazníkov organizátora. Na základe uvedenej skutočnosti je zákazník organizátora oprávnený uplatniť si výhody vyplývajúce z uskutočneného nákupu produktov podľa týchto Podmienok, na základe ktorého by spĺňal podmienky pre získanie dokladu z registračnej pokladnice v rámci spotrebiteľskej súťaže, iba v rámci spotrebiteľskej súťaže, a nie súčasne aj v rámci iných spotrebiteľských súťaží/akcií organizovaných organizátorom u obchodných partnerov a dodávateľov.

  7. Osobitné ustanovenia

  Akákoľvek účasť na spotrebiteľskej súťaži, ktorá nie je v súlade s podmienkami účasti v spotrebiteľskej súťaži, krádež osobných údajov či akékoľvek iné zneužitie osobných údajov a/alebo iných dát, budú automaticky považované za podvodné a účasť v spotrebiteľskej súťaži bude neplatná.

  Akákoľvek účasť účastníka na spotrebiteľskej súťaži, ktorá nie je v súlade s Podmienkami, bude neplatná a účastník môže byť zo spotrebiteľskej súťaže vylúčený, a to najmä v prípade, ak bude mať organizátor oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie, konanie, ktoré nie je v súlade s dobrými mravmi účastníka či inej osoby, ktorá účastníkovi napomohla k výhre.

  Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa spotrebiteľskej súťaže, podľa vlastného uváženia spoločne s právom kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž alebo zmeniť jej podmienky v zmysle zákonných ustanovení po predchádzajúcej dohode s Partnerom súťaže.

  Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito Podmienkami a akékoľvek kratšie či stručné publikované pravidlá slúžia len na informatívny účel. V prípade rozporu ustanovení týchto Podmienok a propagačných materiálov týkajúcich sa spotrebiteľskej súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu Podmienok alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať prednostne príslušné ustanovenia týchto Podmienok.

  V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa spotrebiteľskej súťaže bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné. Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom organizátorovi, ako ani za škody vzniknuté neuplatnením, nevyzdvihnutím alebo neprijatím výhry.

  Organizátor nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou, resp. výhrou v spotrebiteľskej súťaži.

  Spotrebiteľská súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

  8. Účasť v spotrebiteľskej súťaži

  Účasť v spotrebiteľskej súťaži je dobrovoľná.

  Účastník účasťou v spotrebiteľskej súťaži vyslovuje súhlas s jej Podmienkami a súčasne vyhlasuje, že v čase zaradenia do účasti v nej dovŕšil 18 (osemnásty) rok života.

  9. Ochrana osobných údajov

  Organizátor rešpektuje a v plnej miere uplatňuje požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

  Táto informácia je určená záujemcom a účastníkom spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „dotknuté osoby“), ktorých osobné údaje spracúva organizátor. Jej cieľom je poskytnúť dotknutým osobám dostatočný prehľad o tom, ako sú ich osobné údaje spracúvané organizátorom a aké majú práva voči organizátorovi vo vzťahu k týmto údajom.

  Táto informácia je aktuálna s účinnosťou odo dňa 18. 01. 2024.

  Kto spracúva Vaše osobné údaje?

  Prevádzkovateľom informačných systémov a spracovateľských činností, v ktorých a na základe ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje, je OUR MEDIA SR a. s. so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vl. číslo: 6703/B, IČO: 51 267 055. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené nižšie.

  Sprostredkovateľom osobných údajov, s ktorým Varecha spolupracuje v súvislosti so spotrebiteľskou súťažou, je spoločnosť " CCL s.r.o. " so sídlom Sv. Cyrila a Metoda 2, 921 01 Piešťany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 13467/T, IČO: 36 249 165 (ďalej len „sprostredkovateľ CCL“).

  Aké osobné údaje sú spracúvané?

  OUR MEDIA SR spracúva Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa na doručovanie, e-mail.

  Pre aké účely sú Vaše osobné údaje spracúvané?

  Vaše osobné údaje sú spracúvané v informačných systémoch spracovateľskými činnosťami OUR MEDIA SR (a) na účel evidencie záujemcov a účastníkov spotrebiteľskej súťaže, (b) na účel kontaktovania výhercov spotrebiteľskej súťaže a zabezpečenia doručenia výhry výhercom, (c) na účely priameho marketingu.

  Účel spracúvania osobných údajov na účel vyžrebovania výhercov spotrebiteľskej súťaže a zabezpečenia doručenia výhry výhercom (b) a na priamy marketing, (c) sa týka e-mailovej notifikácie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa CCL.

  Na akom právnom základe sú Vaše osobné údaje spracúvané?

  Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely (a),(b),(c) je nevyhnutné pre oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ OUR MEDIA SR, pričom prevádzkovateľ plnohodnotne posúdil legitímnosť oprávnených záujmov a prirodzené očakávania dotknutých osôb v spojení s nimi, čo prevádzkovateľ zdokumentoval formou testov proporcionality (k nahliadnutiu dostupné na základe uplatnenia práva na informácie podľa čl. 12 Nariadenia.)

  OUR MEDIA SR na tieto účely nespracúva žiadne osobné údaje osobitnej kategórie, OUR MEDIA SR na tieto účely nevykonáva žiadne profilovanie, automatizované spracúvanie a/alebo rozhodovanie. Toto prevádzkovateľ OUR MEDIA SR zabezpečil aj v prostredí poverených sprostredkovateľov.

  Kde sú spracúvané Vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto území.

  Komu sú Vaše osobné údaje poskytované?

  Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté alebo inak sprístupnené orgánom dohľadu a dozoru nad činnosťou prevádzkovateľa, ďalším orgánom verejnej správy alebo verejnej moci oprávneným požadovať takéto údaje od prevádzkovateľa podľa príslušných právnych predpisov (najmä súdom a orgánom činným v trestnom konaní) a osobám poskytujúcim prevádzkovateľovi právne alebo iné odborné služby.

  Ako dlho sú spracúvané Vaše osobné údaje?

  V zmysle príslušných právnych predpisov sú Vaše osobné údaje spracúvané a uchovávané po dobu trvania spotrebiteľskej súťaže a po dobu uplatnenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

  Sú Vaše osobné údaje použité na automatické rozhodovanie?

  Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo na inú formu automatického rozhodovania.

  Aké máte práva ako dotknutá osoba?

  Ako osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov máte voči OUR MEDIA SR nasledovné práva: · právo na prístup k osobným údajom – máte právo získať od OUR MEDIA SR potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie týkajúce sa ich spracúvania;

 • právo na opravu osobných údajov – máte právo na to, aby OUR MEDIA SR bez zbytočného odkladu opravila alebo doplnila nesprávne alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – máte právo na to, aby v určitých prípadoch OUR MEDIA SR obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov;
 • právo na vymazanie osobných údajov – máte právo na to, aby v určitých prípadoch OUR MEDIA SR vymazala Vaše osobné údaje, predovšetkým ak nie sú ďalej potrebné pre účely, na ktoré boli získané a spracúvané;
 • právo namietať – máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak prevádzkovateľ nepreukáže naliehavosť oprávnených záujmov, pre ktoré osobné údaje spracúva. Na účely priameho marketingu máte právo namietať kedykoľvek.
 • Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Úrad môžete kontaktovať písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.

  Kto dohliada na správnosť spracúvania Vašich osobných údajov?

  Na súlad spracúvania Vašich osobných údajov s príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov dohliada kompetentná osoba v spojení s poskytovateľmi právnych služieb prevádzkovateľovi.

  Ako kontaktovať prevádzkovateľa?

  V prípade nejasností, otázok alebo uplatnenia práv týkajúcich sa spracúvania alebo ochrany Vašich osobných údajov môžete OUR MEDIA SR kontaktovať písomne na adrese: Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava Slovenská republika, alebo elektronickou poštou na adrese: marketing@ourmedia.sk

  10. Záverečné ustanovenia

  Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito podmienkami a akékoľvek kratšie či stručné publikované podmienky slúžia len na informatívne účely.

  Podmienky sú k dispozícii na webovej stránke www.varecha.sk/maresi

  1 Spotrebiteľská súťaž vyhlásená v zmysle § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, § 4 ods. 5 a nasl. zákona 22/2004 Z. z. o o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., podľa ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v spojení s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov
  Mliečko a kalíšky